Модуль 4 «Нормативно — правове забезпечення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні»

ГЛАВА 5
СТРАХОВИЙ ФОНД

Заснування фонду

Фонд страхування прав власності на землю
54. (1) Фонд страхування прав власності на землю далі вживається під назвою Фонд страхування прав власності на землю англійською мовою та Caisse d’assurance des droits immobiliers французською мовою.

Те саме
(2) Якщо сума кредиту страхового фонду менше 1 000 000 дол., Страховий фонд збільшується внесенням до нього грошової суми з Об’єднаного податкового фонду, яка визначається Губернатором Ради.

Гроші, які сплачуються до суду
(3) Гроші, які сплачуються відповідно до підпункту (2), сплачуються до суду.

Рахунок Фонду страхування прав власності на землю
(4) Гроші для виплати кредитів Страхового фонду, відпоівдно до підпукту (5), та виплати, отримані за підпунктом (2), повинні бути кредитовані на рахунок Фонду страхування прав власності на землю і повинні інвестуватися час від часу в такий саме спосіб, як інші гроші, виплачені до суду, і, відповідно до підпункту (6), вигода та прибуток, отримані внаслідок цього, повинні кредитуватися на той самий рахунок.

Виплати Казначею Онтаріо
(5) Судові гроші з кредиту Страхового фонду повинні за його вимогою надаватися Казначею Онтаріо

Казначей випускає акції на суму, отриману зі Страхового фонду
(6) Казначей Онтаріо, отримавши гроші, виплачені йому відповідно до підпункту (5), повинен випустити Рахівнику суду Онтаріо за дорученням Уряду Онтаріо, акції на суму, рівну отриманій, які повинні представляти Страховий фонд і бути придатними для таких цілей.

Умови випуску акцій
(7) Акцї повинні оплачуватися, або можуть бути викуплені у такий час, і повинні відповідати таким умовам підписки, реєстрації та передачі, які Губернатор провінції вважає доцільними, та повинні приносити вигоду на рівні 2,5 % на рік.

Вимоги до Об’єднаного податкового фонду
(8) Акції, разом вигодою по них, вимагаються від та сплачуються з Об’єднаного податкового фонду.

Компенсація Страхового фонду
55. Особа, яка відповідальна за реєстрацію землі може вимагати від будь-якої особі, що подала заявку на реєстрацію, відшкодувати Фонду страхування прав власності на землю збитки шляхом складення боргової розписки або укладення угоди з Її Величністю, з гарантіями або без них, або будь-яким іншим забезпеченням, які вона вважає доцільним.

Фонд дослідження права власності на землю
56. (1) Якщо сума Фонду страхування прав власності на землю перевищує 500 000 дол. на початку календарного року, Рахівник суду Онтаріо повинен на початку наступного року передати на спеціальний рахунок, відкритий Рахівником і названий Фонд дослідженні права власності на землю, суму вигоди та прибутків Фонду страхування прав власності на землю, отриманих протягом календарного року, згаданого вище.

Подання заявки на фінансову допомогу
(2) Заявку на фінансову допомогу з Фонду дослідження права власності на землю може бути зроблено до Керуючого правами власності на землю:

(a) зареєстрованим власником щодо вартості дослідження ділянки власника;

(b) особою, що подала заявку на першу реєстрацію відповідно до цього Закону, щодо вартості дослідження ділянки подавача заявки;

(c) радою муніципалітету щодо видатків стосовно подання заявки згідно з пунктом 31;

(d) подавачем заявки за Законом про кордони щодо видатків стосовно подання заявки за тим Законом, включаючи видатки на дослідження.

Керування виплатами
(3) Керуючий правами власності на землю може встановити, що всі чи частина видатків, вказаних у заявці, поданій згідно з підпунктом (2), будуть виплачені з Фонду дослідження.

Виплати для нового дослідження при складанні карти власності
(4) Керуючий правами власності на землю може встановити, що всі чи частина видатків для дослідження земельної ділянки, необхідної для включення ділянки до карти власності відповідно до підпункту 141 (3) будуть виплачені з Фонду дослідження.

Виплати з Фонду
(5) Після одержання вказівки Керуючого правами власності на землю, Рахівник суду Онтаріо повинен виплатити особі чи общині, названій у вказівці таку суму чи суми, в той час чи періоди, встановлені вказівкою, з Фонду обстеження, допоки Фонд достатній для цієї мети.

Визначення остаточне
(6) Визначення Керуючим правами власності на землю суми, яка підлягає виплаті з Фонду обстеження не підлягає оскарженню.

Позови проти Фонду

Захист особи, невірно позбавленої землі
57. (1) Особа, невірно позбавлена ділянки або іншої нерухомості, або вигоди в цьому відношенні з причини, що землю було підпорядковано цьому Закону, або через те, що інша особа була зареєстроована як власник внаслідок обману, або внаслідок невірного опису землі, недогляду чи іншої помилки у сертифікаті володіння або у вимозі, або при внесенні до реєстру, має право встановити справедливість шляхом компенсації або відшкодування з боку особи, за заявкою якої помилкову реєстрацію було зроблено, або яка набула право власності через обман або помилку.

Випадки позбавлення компенсації
(2) Особа позбавлена компенсації з Фонду страхування прав власності на землю по відношеню до вигоди з земельної ділянки, яка існує в той час, як ця земля підпорядкована цьому Закону, допоки ця вигода зареєстрована всупереч праву власності на землю за Законом про реєстрацію або відомості цього були надані особі, яка відповідальна за реєстрацію землі, раніше першої реєстрації за цим Законом особи як першого власника землі.

Сумлінний покупець або заставоутримувач, що не відповідає за цінність
(3) Підпункт (1) не встановлює відповідальності будь-якого сумлінного покупця чи заставоутримувча за плату з причини, що продавець чи боржник по заставній був зареєстрований як власник внаслідок обману чи помилки, або одержав право власності від особи, зареєстрованої власникм внаслідок обману чи помилки, якщо обман чи помилка полягає у невірному описі майна чи іншому.

Відповідальність Фонду компенсувати особі, невірно позбавленій права власності
(4) Якщо особа таким чином невірно позбавлена права власності, нездатна такими чи іншими засобами отримати справедливу компенсацію за ті втрати, вона має право отримати компенсацію, виплачену зі Страхового Фонду, доки Фонд достатній для цієї мети, у співвідношенні (having reference to) до інших вимог такого характеру, якщо заяву подано протягом 6 років з моменту, коли особу таким чином позбавили права власності, або, у випадку коли особа була недієздатною через неповноліття, розумову неповноцінність чи психічну хворобу, протягом 6 років з дати, коли така недієздатність припинилася.

Довіра до автоматизованого обліку
(5) Особа, яка зазнала збитків через помилку у записі документа на землю, розробленого відповідно до Частини ІІ Закону про реформування реєстрації землі, у реєстрі земельних ділянок, має право на компенсацію зі Страхового фонду.

Заявка для отримання компенсації зі Страхового фонду
(6) Особа, яка стверджує, що має право на виплату компенсації зі Страхового фонду, повинна подати заяву Керуючому правами власності на землю.

Слухання
(7) Окрім випадків, коли він чи вона встановлять, що позов повинен бути повністю виплачено, Керуючий повинен скликати слухання, і позивач та особи, яких визначить Керуючий, стають сторонами у цій процедурі перед Керуючим.

Порядок визначення компенсації
(8) Відповідальність Страхового фонду за виплату компенсації, сума компенсації та вартість процедури слухання повинні бути визначені Керуючим.

Позивач повинен бути повідомлений
(9) Керуючий правами власності на землю повинен відправити повідомлення про його рішення відповідно до підпункту (8) листом пошти першого класу.

Апеляція
(10) Якщо керуючий вирішить, що компенсація повинна бути сплачена, але позов не задовольняється повністю, позивач, якщо має намір апелювати, повинен протягом 30 днів з дати пересилки поштою повідомлення згідно підпункту (9), відправити Керуючому повідомлення про намір подати згідно пункту 29, і Керуючий не повинен схвалювати виплату сум Казначеєм Онтаріо, якщо повідомлення про апеляцію отримано протягом цього періоду або до закінчення цього терміну, якщо ніякого повідомлення не було отримано.

Виплати з страхового фонду
(11) З урахуванням підпункту (10), Керуючий повинен доручити Казначею Онтаріо виплатити за цим пунктом будь-яку суму, і, після одержання доручення Керуючого, Казначей повинен виплатити цю суму особі, яка має на це право, з Об’єднаного податкового фонду, і суми, таким чином виплачені, повинні кредитуватись за рахунок акцій Рахівника суду Онтаріо, і кількість акцій повинна бути відповідно зменшена.

Порядок компенсації Страхового фонду
(12) Будь-яка сума, виплачена зі Страхового фонду, може потім бути стягнена на користь Страхового фонду у судовому порядку в ім’я Керуючого з особи, за заявою якої було зроблено помилкову реєстрацію, або яка отримала право власності через обман чи помилку, або з власності особи, і дозвіл Керуючого на виплату зі Страхового фонду є достатнім підтвердженням видатку.

Виправлення реєстру
(13) Якщо дані реєсру будуть повністю не чинними через незареєстрованість чи якщо наслідком помилки буде позбавлення особи землі, якою вона володіє чи отримує від неї доход чи прибуток, Керуючий може як перша інстанція чи через суд зробити поправку до реєстру, і, у випадку поправки, особа, яка зазнала збитків від такої поправки має право на компенсацію, надану цим пунктом.

Оцінювання земель з корисними копалинами
58. (1) Якщо особа подає позов до Страхового фонду щодо компенсації стосовно землі, визнаної такою, що містить поклади корисних копалин, або стосовно землі, основну цінність якої складає наявність руди, копалин чи мінералів в ній, і буде виявлено, що ця особа має право на відшкодування стосовно землі чи якоїсь вигоди з неї, для визначення суми компенсації, що підлягає виплаті цій особі, повна вартість землі не повинна перевищувати подвійної суми, яка була виплачена як перша виплата з боку Корони.

Пропорційний розподіл
(2) Якщо сума, яка була сплачена як дотація від Корони стосовно іншої землі додатково до тієї, щодо якої подавалася вимога, якщо не зазаначено, яка сума виплачена стосовно окремої ділянки до землі,щодо якої подавалася вимога, виплачені таким чином суми або частина цього, щодо якої не вказано інше повинні вважатися виплаченими пропорційно відповідно до площі землі в акрах чи іншого площинного змісту всієї ділянки чи різних ділянок, стосовно яких суму було виплачено.

Заборона компенсації
59. (1) Жодна особа не має права на відшкодування зі Страхового фонду,

якщо особа, зареєстрована першим власником могла передати права сумлінному покупцеві

(a) якщо позов основується на праві, яке існувало в момент першої реєстрації землі і стан права власності був таким, що особа, зареєстрована першим власником чи особа, за призначенням чи дорученням якої було зроблено реєстрацію, належним чином зареєстрованим документом на передачу права власності могла надати, всупереч позивачеві, дійсне право власності сумлінному покупцеві за плату без вказівки про перешкоди у праві власності, і жодного належного попередження не було зареєстровано, і позов був в силі, коли заяву про першу реєстрацію було зроблено, або патент був направлений на реєстрацію і особа, відповідальна за реєстрацію землі не мала дійсних вказівок про перешкоди перед першою реєстрацією;

якщо позивач мав повідомлення про процедуру реєстрації

(b)якщо позивачеві вказівкою особи, відповідальної за реєстрацію землі чи у відповідності до його або її практики було повідомлено про процедуру, що нею здійснюється, якщо така процедура є передуючою або наступної щодо першої реєстрації, і позивач не діяв у відповідності до вимог повідомлення, або якщо особа, відповідальна за реєстрацію землі ухвалила рішення не на користь позивача, і він не подав успішно апеляцію стосовно рішення цієї особи, або

якщо недбалість позивача призвела до втрат

(c) якщо позивач спричинив, або своїми діями — недбалістю або невиконанням зобовязань — сприяв втратам, і упущення зареєструвати дійсне попередження, повідомлення, заборону чи обмеження для захисту застави завдатком чи іншої рівноцінною вигодою або незареєстрованим правом, або іншою рівноцінною вигодою чи незареєстрованним правом відповідно до пункту 71 чи інакше, повинно вважатися недбалістю в межах розуміння цієї статті.

Визначення
(2) В цій частині
«позивач» включає особу, яка дійсно робить позов та будь-яку особу, через яку особа позивається до того, кого особа стверджує, був невірно позбавлений землі, нерухомості або вигоди з неї.