Банки : пропозиції щодо змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність»

  Тексти документів, розроблених у рамках модулів


Модуль 2
«Банки та банківська діяльність. Нормативно-правове забезпечення розвитку кредитних відносин в Україні»

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо змін до Закону України
«Про банки і банківську діяльність»

Статті 49 «Кредитні операції», 47, 2 (визначення банку і банківської діяльності)

У статті 49 сказано, що «Як кредитні в цій статті розглядаються операції, зазначені в пункті 3 частини першої і в пунктах 3-7 частини другої статті 47 цього Закону».

Стаття 47 описує всі банківські операції (види діяльності банку), частина з яких відповідно до статті 49 є кредитними:

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик (1);
 • організація купівлі та продажі цінних паперів за дорученням клієнтів (2);
 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені ( включаючи андеррайтинг) (3);
 • надання гарантій і поручительств і інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі (4);
 • придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів ( факторинг) (5);
 • лізинг (5).

Таким чином, стаття 47 надання банківського кредиту не відносить ні до кредитних ні до банківських операцій!

У той же час у статті 49 використовується вислів «надання кредитів», що, безумовно, є одним із головних видів діяльності, який повинен бути прямо названий у переліку банківських операцій.

Стаття 47 Закону має логічне протиріччя з визначенням банку і банківської діяльності, що міститься у статті 2 Закону.

Так, відповідно до визначення банку і банківської діяльності, наведеному в статті 2 Закону, банк здійснює тільки дві банківські операції: розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик (1) і відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб (2).

Стаття 47 Закону відносить до банківських операцій як названі вище дві операції, так і інші операції.

При такому вузькому визначенні банку і банківської діяльності, що включає в себе тільки дві операції, всі інші операції не можуть бути віднесені до банківської діяльності, а правомірність укладання звичайних небанковских угод може бути поставлено під сумнів!

У зв’язку з викладеним, пропонуємо:
1. У статті 2 виключити визначення банківської діяльності. Змінити назву статті 47 на «Банківська діяльність». Змінити зміст пункту 3 частини 1 статті 47 на таке — «надання банківських кредитів».
2. У статті 2 визначення банку викласти в такій редакції: «банк — юридична особа, що здійснює банківські операції й інші угоди відповідно до законодавства України».

Назва статті 49 «Кредитні операції» не відповідає її змісту і назві глави 8 Закону, до якої віднесена ця стаття.

Глава 8 названа «Вимоги до діяльності банку». Проте, стаття 49 не перелічує яких-небудь вимог до кредитних операцій. Стаття 49:

 1. із посиланням на статтю 47 визначає перелік кредитних операцій, до яких, як сказано вище, стаття 47 помилково не відносить надання банківського кредиту.
 2. регулює деякі правовідносини з консорціумного кредитування;
 3. зобов’язує банки мати підрозділ, функціями якого є надання кредитів і управління операціями, пов’язаними з кредитуванням.
 4. встановлює обмеження при наданні і забезпеченні кредитів:
  • «банкам забороняється прямо або опосередковано надавати кредити для придбання власних цінних паперів»;
  • «банк не може надавати кредити під процент, ставка якого нижче процентної ставки по кредитах, які бере сам банк і процентної ставки, що виплачується ним по депозитах»;
  • «банк має право надавати бланкові кредити за умови дотримання економічних нормативів»;
  • «забороняється надання безпроцентних кредитів»;
  • «забезпечення банківських кредитів цінними паперами власної емісії можливо з дозволу НБУ».
 5. зобов’язує банки «при наданні кредитів додержуватися головних принципів кредитування, додержуватися встановлених НБУ вимог по концентрації ризиків»;
 6. надає банку право видавати наказ про примусову оплату боргового зобов’язання.

Таким чином, стаття 49 не описує вимог до кредитних операцій. Кредитні операції в статті 49 визначаються із посиланням на перелік, наведених у статті 47. Проте стаття 47 не згадує серед банківських операцій надання кредитів.

Головний зміст статті 49 — опис вимог (обмежень) при наданні і забезпеченні кредитів. Надання кредитів не названо в переліку банківських операцій.

У зв’язку з викладеним пропонуємо:
1. Виходячи з основного змісту статті 49, змінити назву статті 49 на наступну: «Обмеження, пов’язані з наданням банківських кредитів».
2. Зміст статті привести у відповідність із запропонованою новою назвою статті і замінити на наступний:

 • абзац перший виключити , тому що визначення кредитних операцій далі в тексті Закону не використовується.
 • абзац другий виключити, тому що містить не визначений в законі вислів «консорціумне кредитування». Без визначення консорціумного кредитування неможна і визначити правові наслідки окремих правил консорціумного кредитування, що викладені в цьому абзаці.
 • зміст абзаца 3 перенести в статтю 44 . Абзац 3 зобов’язує банк мати «підрозділ, функціями якого є надання кредитів та управління операціями, пов’язаними з кредитуванням». Стаття 44 встановлює вимоги до управління ризиками. Оскільки надання кредитів є ризиковою операцією, вимоги до підрозділу по управлінню цією ризиковою операцією повинні бути викладені в статті з відповідною назвою.
 • в абзаці 4 виключити слово «опосередковано», тому що зі змісту Закону неможливо визначити, що таке опосерековане надання кредитів;
 • абзац 5, що зобов’язує банки «додержуватися» принципів кредитування, виключити. Принципи кредитування не визначені цим Законом. У той же час ці принципи закладені в основу конкретних нормативно-правових актів НБУ. Нормативно-правові акти НБУ банк зобов’язаний виконувати незалежно від того, чи описують ці акти принципи кредитування або мають інший зміст.
 • абзац 6 виключити виходячи з наступного. Цим абзацом банку дозволено надавати кредити під більш низькі проценти (нижче процентів по кредитах, що бере сам банк і нижче процентів по депозитах, що виплачує банк своїм клієнтам) тільки у випадку, якщо банк не буде мати збитків.
  Проте, по визначенню, банківська діяльність здійснюється з ризиком збитків. У такий спосіб законослухняні банки, щоб не порушити цю норму, будуть змушені не надавати кредити під більш низькі проценти, що негативно позначиться на інтересі позичальника і суспільства в цілому.
  Крім того, абзац 6 суперечить останньому абзацу статті 47, відповідно до якого банки мають право самостійно встановлювати процент по своїх операціях.
 • абзац 7 виключити. Цим абзацом встановлено, що банк може надавати бланковий (незабезпечений) кредит у випадку дотримання економічних нормативів. Звідси випливає, що в інших випадках банк зобов’язаний забезпечувати кредит. У той же час із ЦК випливає, що забезпечення є правом, а не обов`язком банку.
  Крім того, з діючої редакції абзаца 7 випливає, що дотримання економічних нормативів залежить від наявності або відсутності забезпечення, що неправильно, тому що економічні нормативи повинні дотримуватися банком незалежно від наявності або відсутності забезпечення по кредитах.
 • абзац 8 виключити. Абзац містить заборону на видачу безпроцентних кредитів. Така заборона суперечить частинам 6 і 8 статті 47 і ст. 374 ЦК. Частина 6 статті 47 передбачає право банку на укладання будь-яких угод відповідно до законодавства України. Стаття 374 ЦК описує договір позики, відповідно до якого надання грошей може здійснюватися без умови про оплату процентів. Крім того, частина 8 статті 47 Закону надає банку право самостійно встановлювати проценти по своїх операціях.

Стаття 73

Перший абзац частини 1 статті 73 викласти аналогічно частині 2 цієї статті «У разі порушення банками вимог чинного Закону або нормативно-правових актів НБУ, НБУ має право застосувати наступні заходи впливу… »

У першому пункті виключити нормативно невизначені вираження «невиправданих», «неефективних»

У пункті 4-е виключити посилання на те, що накладення штрафів на банки здійснюється відповідно до Положення НБУ. У відповідності зі статтям 58 і 92 Конституції України підстави і порядок застосування штрафів може встановлюватися тільки законами, а не постановами НБУ.

Виключити в пункті 4- «є» , «ж» посилання на не визначені в законі вираження «грубе» (?), «систематичне» (?) порушення

У частині 2 ст. 73 виключити посилання на не визначені в законі вираження — «значна (?) втрата активів», «настання ознак неплатоспроможності»

У частині 4 виключити посилання на вираз, що не визначений в законі — «попередній дозвіл».

Стаття 74

Виключити частину 2 як таку, що суперечить статтям 58 і 92 Конституції України: порядок застосування заходів впливу може встановлюватися тільки Законами, а не нормативно-правовими актами НБУ!

Стаття 75

У цій статті вираз «тимчасова адміністрація» використовується в значенні органа, що має визначені обов’язки, що суперечить визначенню «тимчасової адміністрації», що міститься в статті 2 проекту, яким тимчасова адміністрація визначена як процедура , а не орган.
Пропозиція: виключити визначення тимчасової адміністрації в статті 2.

У частині 1 статті 75 нормативно не визначений випадок, при якому НБУ зобов’язаний призначити тимчасову адміністрацію: не визначено, що означає «істотна загроза платоспроможності банку», при якій в обов’язковому порядку вводиться тимчасова адміністрація.
Суб’єктивна, що залежить від думки конкретної посадової особи оцінка «істотної загрози» породжує свавілля в застосуванні норми!
Правовий зміст частини 1 статті 75 враховано в частині 2 статті 75 (пункт 2).
Пропозиція: виключити частину 1 статті 75
Пропозиція: у пункті 3 частини 2 статті виключити слово «прострочених»

У пункті 5 частини 2 використовується опис дій банку («приховування рахунків, будь-яких активів, реєстрів, звітів, документів»), що ніде в законі нормативно не визначені. Необхідно визначити, які дії банку вважаються «приховуванням рахунків, будь-яких (?) активів, реєстрів, звітів, документів».
Пропозиція: виключити пункт 5 частини 2 як нормативно невизначений.

У пункті 7 частини 2 використовується вираз «наявність публічного конфлікту в керівництві банку», яким не визначений нормативно.
Пропозиція: виключити пункт 7 частини 2 як нормативно невизначений.

Виключити останній абзац статті 75, тому що в ньому використовується невизначений в законі вираз «системоутворюючий банк».

Стаття 76

У частині 3 використовується нормативно не визначений вираз «високі професійні і моральні якості, бездоганна ділова репутація»
Пропозиція: виключити нормативно невизначені вирази в частині 3.

У частинах 11-14 використовується нормативно не визначений вираз «конфлікт інтересів».
Пропозиція: виключити нормативно невизначений вираз в частинах 11-14.

Стаття 77

У статті використовується термін «фінансова відповідальність», що не визначений у Законі і законодавстві в цілому.
Пропозиція: виключити в статті 77 посилання на «фінансову відповідальність».

Стаття 80

У частинах 3 і 4 (п.9) використовується нормативно не визначене вираження «підготувати банк до продажу», «організувати продаж банку».
Пропозиція: виключити посилання на ці нормативно не визначені вирази.

Стаття 81

У першому реченні слово «з вимогою» замінити на слово «з позовом».

Виключити пункт 3 частини 1, тому що в ньому використовується нормативно невизначений вираз «реальна вартість»

Стаття 83

Виключити пункт 3 частини 2, тому що в ньому використовується не визначений вираз «продаж банку» (див. зауваження до частини 3 статті 80)
Главу 16 виключити, тому що її зміст суперечить Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Анатолій Жуков
Голова третєйського суду
Асоціації українських банків,
заступник Голови правління АКБ «Мрія»