Банки : про внесення змін і доповнень до Закону України “Про банки і банківську діяльність»

 

  Тексти документів, розроблених у рамках модулів


Мдоуль 2
«Банки та банківська діяльність. Нормативно-правове забезпечення розвитку кредитних відносин в Україні»

ЗАУВАЖЕННЯ
до підготовленого НБУ проекту Закону України “Про внесення змін і доповнень
до Закону України “Про банки і банківську діяльність”

Чинна редакція
Стаття 17 частина 2 пункт 6.
Уповноважені засновниками банку особи подають Національному банку України для державної реєстрації такі документи: 6) інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну участь у банку. У разі коли засновником банку є юридична особа, надається інформація про членів ради директорів і осіб, які матимуть істотну участь у цій юридичній особі;
Пропоновані зміни
Стаття 17 частина 2 пункт 6.
У пункті 6 частини другої слова «надається інформація про» замінити словами «надаються відомості про ділову репутацію» та після слів “юридичній особі” доповнити пункт словами «а також інформація про фінан­совий стан юридичних осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі».
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
Пропонуємо доповнити: після слів “ради директорів” включити слова “та наглядової ради”, після слова “і” включити слово “фізичних”, після слова “які” слово “матимуть” замінити словом “мають”. Наші пропозиції дозволять частину 6 статті 17 привести у відповідність до ст.34 Закону.
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 17 частина 2 пункт 6.
Уповноважені засновниками банку особи подають Національному банку України для державної реєстрації такі документи: 6) інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну участь у банку. У разі коли засновником банку є юридична особа, надаються відомості про ділову репутацію членів ради директорів та наглядової ради і фізичних осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі, а також інформація про фінансовий стан юридичних осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі;

Чинна редакція
Стаття 2 абзац 4.
Банк — юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;
Пропоновані зміни
Стаття 2 абзац 4.
В абзаці четвертому слова «юридична особа» замінити словами «кредитна устано­ва».
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
Пропонуємо залишити в чинній редакції, оскільки на сьогодні відсутнє чітке визначення кредитної установи, тоді як термін “юридична особа” широко застосовується в інших законодавчих актах, що надає змогу відстоювати окремі питання з банківської діяльності, що є невизначеними в Законі України «Про банки і банківську діяльність», через застосування норм інших законів (“Про підприємництво”, “Про підприємства”, “Про господарчі товариства” та інші)
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 2 абзац 4.
Залишити в чинній редакції.
Банк — юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;

Чинна редакція
Стаття 17 частина 8.
Рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній реєстрації банку приймається Національним банком України не пізніше тримісячного строку з моменту подання повного пакета документів, зазначених у цій статті.
Пропоновані зміни
Стаття 17 частина 8.
Частину восьму після слів «з моменту» доповнити словами «повної сплати статутного капіталу та».
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
Пропонуємо слова “повної сплати статутного капіталу та” замінити словами “сплати статутного капіталу у розмірі, визначеному ст.31 цього Закону”. Відповідно до чинного законо­давства України про господарські товариства (Закон України “Про господарські товариства”), яке поширюється і на банки, на мо­мент державної реєстрації може бути сплачено 30% чи 50% від загального розміру статутного фонду господарського товариства. Не сплачена частина статутного фонду господарського товариства повинна бути сплачена протягом року з моменту його державної реєстрації.
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 17 частина 8.
Рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній реєстрації банку приймається Національним банком України не пізніше тримісячного строку з моменту сплати статутного капіталу у розмірі, визначеному ст.31 цього Закону та подання повного пакета документів, зазначених у цій статті

Чинна редакція
Стаття 30 частина 2.
Основний капітал банку включає сплачений і зареєстрований статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям:.
Пропоновані зміни
Стаття 30 частина 2.
З першого речення частини другої виключити слова «і додаткових внесків акціонерів у капітал”.
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
Залишити чинну редакцію частини 2, доповнивши її після слів “у капітал” словами “за рахунок дивідендів”. Відповідно до нормативних актів НБУ під додатковими внесками акціонерів до статутного капіталу розуміються дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу. Це стала сума коштів, що сформована за рахунок чистого прибутку банку і до моменту реєстрації змін до Статуту банку фактично знахо­диться на рахунку банку.
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 30 частина 2.
Основний капітал банку включає сплачений і зареєстрований статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал за рахунок дивідендів, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям:.

Чинна редакція
Стаття 30 частина 3.
За умови затвердження Національним банком України додатковий капітал може включати:
1) нерозкриті резерви (крім того факту, що такі резерви не відображаються в опублікованому балансі банку, вони повинні мати такі самі якість і природу, як і розкритий капітальний резерв);
2) резерви переоцінки (основні засоби та нереалізована вартість «прихованих» резервів переоцінки в результаті довгострокового перебування у власності цінних паперів, відображених у балансі за історичною вартістю їх придбання);
3) гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти, які повинні відповідати таким критеріям:
вони є незабезпеченими, субординованими і повністю сплаченими;
вони не можуть бути погашені за ініціативою власника;
вони можуть вільно брати участь у покритті збитків без пред’явлення банку вимоги про припинення торгових операцій;
вони дозволяють відстрочення обслуговування зобов’язань щодо сплати відсотків, якщо рівень прибутковості не дозволяє здійснити такі виплати;
4) субординований борг (звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів).
Пропоновані зміни
Стаття 30 частина 3.
Пункти 1 та 3 частини третьої виключити. У зв`язку з цим пункти 2 та 4 вважати відповідно пунктами 1 та 2.
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
Пропонуємо залишити чинну редакцію частини 3. Пункт 1 частини третьої не можна виключати, він відповідає методиці розрахунку капіталу банку, передбаченій Базельською угодою. Крім того, відповідно до цього пункту за діючою методикою розрахунку до капіталу включаються резерви під стандартну заборгованість за кредитами. Виключення цього пункту призведе до необгрунтованого зменшення розміру регулятивного капіталу банку. Що стосується п.3, то дійсно в теперішній час в Україні відсутні передбачені цим пунктом капітальні інструменти. Проте Закон приймається не на один рік, і він повинен сприяти розвитку фінансових інструментів на банківському ринку.
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 30 частина 3.
За умови затвердження Національним банком України додатковий капітал може включати:
1) нерозкриті резерви (крім того факту, що такі резерви не відображаються в опублікованому балансі банку, вони повинні мати такі самі якість і природу, як і розкритий капітальний резерв);
2) резерви переоцінки (основні засоби та нереалізована вартість «прихованих» резервів переоцінки в результаті довгострокового перебування у власності цінних паперів, відображених у балансі за історичною вартістю їх придбання);
3) гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти, які повинні відповідати таким критеріям:
вони є незабезпеченими, субординованими і повністю сплаченими;
вони не можуть бути погашені за ініціативою власника;
вони можуть вільно брати участь у покритті збитків без пред’явлення банку вимоги про припинення торгових операцій;
вони дозволяють відстрочення обслуговування зобов’язань щодо сплати відсотків, якщо рівень прибутковості не дозволяє здійснити такі виплати;
4) субординований борг (звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів).

Чинна редакція
Стаття 46 частина 1.
Правління (рада директорів) банку зобов’язане протягом трьох робочих днів інформувати Національний банк України про: 3) втрати на суму, що перевищує 15 відсотків капіталу банку;
Пропоновані зміни
Стаття 46 частина 1.
Пункт 3 частини першої після слова «відсотків» доповнити словом «статутного».
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
Пропонуємо замість слова “статутного” доповнити словом “регулятивного”. Відповідно до абзацу другого ст. 35 саме мінімальний розмір регулятивного капіталу є контрольним для діяльності банку.
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 46 частина 1.
Правління (рада директорів) банку зобов’язане протягом трьох робочих днів інформувати Національний банк України про: 3) втрати на суму, що перевищує 15 відсотків регулятивного капіталу банку;

Чинна редакція
Стаття 47 частина 5.
Національний банк України встановлює порядок надання банкам дозволу на здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої цієї статті. Дозвіл надається, якщо:
Пропоновані зміни
Стаття 47 частина 5.
Абзац перший частини п`ятої викласти в такій редакції: «Порядок надання банкам дозволу на здійснення опера­цій, передбачених частиною четвертою цієї статті встановлюється Національним банком України. Дозвіл надається, якщо:…».
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
Пропонуємо після слова “передбачених” включити слова «п.1 частини другої та». Далі за текстом. Оскільки при підготовці Положення НБУ про порядок надання банківських ліцензій та дозволів на здійснення окремих операцій НБУ та АУБ дійшли висновку, що дозвіл на здійснення валютних операцій буде відігравати роль генеральної ліцензії, пропонуємо залишити необхідність отримання цього дозволу в Законі України «Про банки і банківську діяльність».
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 47 частина 5.
Порядок надання банкам дозволу на здійснення операцій, передбачених п.1 частини другої та частиною четвертою цієї статті встановлюється Національним банком України. Дозвіл надається, якщо:

Чинна редакція
Стаття 48 частини 2 та 3.
Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 відсотків капіталу банку. Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 25 відсотків капіталу банку. Це обмеження не поширюється на:
Пропоновані зміни
Стаття 48 частини 2 та 3.
1. Частини другу та третю після слова «відсотків» доповнити словом «статутного».
2. Доповнити статтю новою частиною такого змісту: «Банкам забороняється залучати кошти у довірче управління у розмірі, що перевищує 100 % регулятивного капіталу банку».
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
1. У частинах 2 та 3 слова “статутного капіталу” замінити на “регулятивного капіталу”. Відповідно до логіки цього Закону контроль за роботою діючих банків здійснюється через показник “регулятивний капітал”.
2. Пропонуємо цю пропозицію виключити. При нормальній роботі фондового ринку довірче управління коштами клієнтів є нормальною дохідною операцією банків. В перехідний період цей вид діяльності можна додатково регулювати нормативними актами НБУ. До речі, відповідно до ст. 47 цього Закону здійснення цієї операції потребує дозволу НБУ.
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 48 частини 2 та 3.
Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 відсотків регулятивного капіталу банку. Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 25 відсотків регулятивного капіталу банку. Це обмеження не поширюється на:

Чинна редакція
Стаття 49 частина 7.
Банк має право видавати бланкові кредити за умов додержання економічних нормативів.
Пропоновані зміни
Стаття 49 частина 7.
Частину сьому доповнити реченням такого змісту: «Обсяг наданих банком бланкових кредитів не повинен перевищувати 50 відсотків регулятивного капіталу банку».
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
Пропонуємо доповнення виключити і залишити частину 7 в чинній редакції. Запропоноване НБУ доповнення призведе до зриву ринку міжбанківського кредитування, оскільки цей вид кредитів на сьогодні майже повністю надається без забезпечення у зв’язку з його короткостроковістю та відсутністю фінансових інструментів, що могли би виступати заставою.
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 49 частина 7.
Банк має право видавати бланкові кредити за умов додержання економічних нормативів.

Чинна редакція
Стаття 52 частина 5.
Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для: погашення цією особою будь-яких зобов`язань перед пов`язаною особою банку; придбання активів пов`язаної особи банку; придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов`язаною особою банку, за винятком продукції, що виробляється цією особою.
Пропоновані зміни
Стаття 52 частина 5.
Частину п`яту після слів «цінних паперів» доповнити словами «часток, паїв».
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
Погоджуємось з пропозицією НБУ з редакційними доповненнями. Пропонуємо останні слова цієї частини “за винятком продукції, що виробляється цією особою” перенести і включити після слів “придбання активів, пов’язаної особи банку”, оскільки продукція є різновидом активів, а не цінним папером пов’язаної особи.
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 52 частина 5.
Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для: погашення цією особою будь-яких зобов`язань перед пов`язаною особою банку; придбання активів пов`язаної особи банку, за винятком продукції, що виробляється цією особою; придбання цінних паперів, часток, паїв.

Чинна редакція
Стаття 59 частина 4.
Забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку або зупиняти операції по цих рахунках.
Пропоновані зміни
Стаття 59 частина 4.
Частину четверту виключити.
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
Залишити чинну редакцію, інакше знову почнеться свавілля податкових органів стосовно арешту коррахунку банків, що призведе до зриву проведення платежів клієнтів. У разі, якщо залишити чинну редакцію не буде можливості, пропонуємо передбачити редакцію відповідно до п. 9.3.5. Закону України “Про погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”: “Забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку або зупиняти операції по цих рахунках в частині платежів, що здійснюються за рахунок коштів його клієнтів”.
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 59 частина 4.
Забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку або зупиняти операції по цих рахунках.
або
Забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку або зупиняти операції по цих рахунках в частині платежів, що здійснюються за рахунок коштів його клієнтів.

Чинна редакція
Стаття 59 частина 6.
Стягнення на власні кошти банку, грошові кошти та інші цінності фізичних чи юридичних осіб, що знаходяться у банку, може бути звернене за виконавчими документами, передбаченими законами України.
Пропоновані зміни
Стаття 59 частина 6.
У частині шостій слово «власні» виключити, а слова «фізичних чи юридичних осіб» замінити словом «клієнтів».
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
Банки вважають за неможливе виключення слова “власні” з частини 6 цієї статті, оскільки в цьому випадку стягнення за виконавчими документами, пред’яв­леними банку, буде проводитись за рахунок клієнтських коштів, що знаходяться на коррахунку банку. Крім того, для більшої формалізації порядку стягнення на кошти банків та їх клієнтів, пропонуємо частину 6 викласти в такій редакції: “Стягнення на власні кошти банку грошові кошти та інші цінності фізичних чи юридичних осіб, що знаходяться у банку, може бути звернене за передбаченими законами України виконавчими документами, за рішенням податкових органів, у випадках, передбачених законом, та за визнаними претензіями.”
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 59 частина 6.
“Стягнення на власні кошти банку грошові кошти та інші цінності фізичних чи юридичних осіб, що знаходяться у банку, може бути звернене за передбаченими законами України виконавчими документами, за рішенням податкових органів, у випадках, передбачених законом, та за визнаними претензіями.”

Чинна редакція
Стаття 64 частина 6.
При цьому з метою попередження злочинів інформація щодо ідентифікації осіб повідомляється банками відповідним органам згідно з законодавством України, яке регулює питання боротьби з організованою злочинністю.
Пропоновані зміни
Стаття 64 частина 6.
Доповнити частину шосту після слів «ідентифікації осіб» словами «та здійснених ними значних та/або сумнівних операцій». Після слів “повідомляється банками” включити слова “згідно з законодавством України”.
Зауваження і пропозиції АУБ та обгрунтування до них
В остаточній редакції, що пропонується НБУ, упущені слова “згідно з законодавством України”. Вважаємо необгрунтованим їх включення.
Редакція Закону з урахуванням пропозицій
Стаття 64 частина 6.
При цьому з метою попередження злочинів інформація щодо ідентифікації осіб та здійснених ними значних та/або сумнівних операцій повідомляється банками згідно з законодавством України відповідним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

Асоціація українських банків