Законодавче забезпечення участі громадян у прийнятті рішень органами влади

 

  Модуль 6
«Законодавче забезпечення участі громадян у прийнятті рішень органами влади в Україні»


березень 2003 — триває

Головними завданнями модулю є:
— створення законодавчої бази участі громадян у прийнятті рішень законодавчими і виконавчими органами влади в Україні всіх рівнів,
— інституційне забезпечення участі громадян шляхом розробки типових процедур (механізмів) їхнього залучення до прийняття рішень органами влади в Україні всіх рівнів.

Секторальні спеціалісти:
з України:
Сергій Шевченко
з Канади:
Грегорі Гамара
Результати роботи модулю:

За результатами роботи авторського колективу протягом серпня — вересня 2003р. було підготовлено підготовлено:

  1. проекти Законів України «Про Комітети та Комісії Верховної Ради України» (RAR-архів) »»», «Про регулювання лобістської діяльності в органах державної влади»(RAR-архів) »»»,
  2. зміни і доповнення до проекту закону України «Про місцеве самоврядування» (RAR-архів) »»» в частині розробки таких розділів Типових Статутів місцевих територіальних громад як:
— проект Типового Положення «Про міський конкурс соціальних проектів та програм неприбуткових організацій» (RAR-архів) »»»,
— проект Типового Положення «Про комісії міської ради»,
— проект Типового Положення «Про загальні збори громадян за місцем проживання у місті» (RAR-архів) »»»,
— проект Типового Положення «Про громадські слухання в місті» (RAR-архів) »»»,

 1. пропозиції щодо нормативно-правової бази створення і функціонування системи моніторингу громадської думки з питань ефективності урядової політики,
 2. проект Постанови КМУ про порядок участі громадян у прийнятті рішень органами виконавчої влади (а також — методичні рекомендації щодо застосування різних процедур і форм участі громадян).
  (RAR-архів) »»»

Обмеженість часу для роботи авторського колективу, призвела до того, що Робочою групою модулю було виконано частково п.1) Завдання Робочої групи, а саме — замість Концепції і Програми державної політики участі громадян у прийнятті рішень органами влади була обговорена і узгоджена Концепція активізації політики громадського консультування, запропонована проектом Програми Розвитку Організації Об`єднаних Націй «Належне управління за участю громадян», як база для подальшого опрацювання зазначеної Концепції і Програми.

На початковому етапі (лютий 2003 — квітень 2003)

  • Фондом «Громадянська Енергія» спільно із фахівцями Верховної Ради України, Міністерства економіки і Секретаріату Кабінету Міністрів України, представниками Луганської, Львівської і Закарпатської областей, неурядовими і дослідницькими організаціями було:
— проаналізовано сучасний стан нормативно-правової бази за тематикою модулю, практику участі громадян у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування в Україні,

— визначено головні напрямки роботи модулю — сприяти розвитку демократичних механізмів формування влади як політичної умови участі громадян у прийнятті рішень органами влади і удосконаленню існуючих і створенню нових механізмів (процедур) участі громадськості у цьому процесі як її інституційної складової,

— підготовлена Інформаційна довідка «Про практику участі громадян у прийнятті рішень органами влади на державному і місцевому рівнях, стану чинного законодавства і державної політики України» (RAR-архів) »»», в якій бу визначений перелік питань і проблем, пов’язаних з розробкою нормативної бази по темі модулю;

— сформульовані головні аспекти вивчення канадського досвіду на федеральному і провінційному рівні,

— сформовано Робочу групу »»» проекту, до складу якої увійшли народні депутати України, фахівці Апарату Верховної Ради України, представники Уряду а також незалежні експерти.

  • На цьому етапі реалізації модулю, важливу роль відіграли 2 візити канадського фахівця модулю — Грегорі Гамари — в Україну у травні 2003р. для підготовки семінару і консультацій українських фахівців. За підсумками візитів канадського фахівця членами Робочої групи модулю було зроблено висновки, що українським фахівцям бракує досвіду аналізу і вирішення наступних питань:
розробка Концепції і Програми державної політики участі громадян у прийнятті рішень органами влади,

створення цивілізованого механізму лобіювання соціальних, а не кланових інтересів,

законодавче стимулювання розвитку «третього» сектору, його взаємодії із урядовими установами,

створення системи моніторингу громадської думки з питань ефективності урядової політики,

створення умов для ефективної діяльності дорадчо-консультативних органів при органах влади різних рівнів.

Семінар 1
21 травня 2003 року в Києві відбувся семінар «Головні завдання забезпечення участі громадян у прийнятті рішень органами влади в Україні».
Матерали семінару (RAR-архів)>>>>

Головним завданням семінару було здійснення порівняльного аналізу українського і канадського досвіду законодавчого забезпечення і практики участі громадян у прийнятті рішень органами влади за такими напрямками:

 • процедури прямої і непрямої демократії на місцевому і національному рівні,
 • доступ громадян до урядової інформації,
 • лобіювання соціальних інтересів на національному і місцевому рівнях,
 • моніторинг громадської думки,
 • оподаткування організацій «третього сектору»,
 • механізми делегування повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування неурядовим організаціям; (див. оцінку семінару).

Стажування у Канаді
Напередодні візиту до Канади канадським і українськими штабами проекту, за участю ВБФ «Громадянська Енергія» і Робочої групи модулю, була сформована програма стажування і визначені такі головні теми вивчення канадського досвіду:

 • Організація і проведення референдумів і виборів на федеральному і провінційному рівнях
 • Створення та функціонування системи лобізму
 • Провінційне і муніципальне законодавство Канади про участь громадян у прийнятті рішень органами влади
 • Участь громадян у роботі Парламенту Канади
 • Стимулювання розвитку третього сектору
 • Законодавство і практика діяльності шкільних рад у Канаді

Стажування у Канаді Робочої групи у складі 15 чоловік відбулося 6-18 червня 2003 року.

Головними результатами стажування (за оцінками членів Робочої групи) стали:

 • Спільне розуміння членами Робочої групи, незалежно від політичних уподобань, професійного досвіду і посади, ефективності використання системного підходу до питань нормативно-правового регулювання участі громадян у прийнятті рішень органами влади, їх бажання разом із представниками Фонду «Громадянська Енергія» працювати над проектами нормативно-правових актів.
 • З’ясовано канадський досвід регулювання відносин «урядові інституції»-«неурядові організації»-«бізнес» як системи прозорої взаємодії рівноправних суб’єктів з метою реалізації конституційних прав громадян на участь в прийнятті рішень органами влади.
 • Вивчено досвід канадських провінцій у галузі залучення неурядових інституцій до обговорення і прийняття рішень з місцевих питань.
 • Отримано тексти законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють залучення громадян до прийняття рішень на федеральному, провінційному і місцевому рівні.

Семінар 2
За підсумками роботи авторського колективу за участі канадського секторального спеціаліста Грегорі Гамари, 9 жовтня 2003 року у Києві відбувся семінар «Розвиток законодавчої бази і процедур участі громадян у прийнятті рішень центральними і місцевими органами влади в Україні» (матерали семінару (RAR-архів)>>>>), де були проаналізовані запропоновані авторським колективом проекти документів з точки зору:

 • наявності, збалансованості всіх необхідних і достатніх складових частин процесу залучення громадян до прийняття рішень органами влади, наявності в них механізмів, які б гарантували від можливого маніпулювання владою громадською думкою або ігнорування неї,
 • здатності забезпечити доступ громадян та ЗМІ до урядової інформації,
 • наявності механізмів лобіювання соціальних, а не фінансово-економічних інтересів на центральному і місцевому рівнях,
 • здатності забезпечити делегування певних повноважень від органів державної влади і місцевого самоврядування неурядовим організаціям,
 • наявності ефективних механізмів врахування владою результатів громадських консультацій і ініціатив.

При цьому, особливу увагу було присвячено питанням інституційного забезпечення залучення громадян в проекті Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики центральними та місцевими органами виконавчої влади», «Методичних рекомендації щодо залучення громадян до процесу прийняття рішень органами влади та органами місцевого самоврядування», проектах вище згаданих Типових Положень громадських ініціатив.

На семінарі, також, було презентовано інтерактивний ВЕБ-сайт Громадської Ради при Комітеті з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Верховної Ради України, розроблений неурядовою організацією «Інститут громадянського суспільства» спільно з ВБФ «Громадянська Енергія», як засіб безпосередньої участі громадян у обговоренні законопроектів.

Учасниками семінару було наголошено, що зазначені документи мають характер актів прямої (безпосередньої) дії, якими мають керуватися як посадовці, так і активісти громадських організацій, пересічні громадяни.

Головним результатом роботи модулю слід вважати аналіз державної політики в галузі залучення громадян до прийняття рішень органами влади в Україні, створення засад її публічної і прозорої реалізації, яка унеможливлює маніпулювання і фальсифікацію думки і інтересів громадськості.