Закон України : Про права пацієнтів в Україні

 

  Модуль 5
«Законодавча підтримка охорони громадського здоров’я в Україні»


Проект
Шевчук С.В.(НДП)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про права пацієнтів в Україні

РОЗДІЛ III МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Стаття 18 Гарантії забезпечення прав пацієнта

Система, що забезпечує гарантії прав пацієнтів в Україні, а також їхню реалізацію і захист, складається із закладів охорони здоров’я і їхніх посадових осіб, центральних і місцевих органів управління системою охорони здоров’я, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судових і правоохоронних органів, громадських організацій.

Органи державної влади і місцевого самоврядування в межах своїх повноважень видають нормативно-правові акти, що передбачають і закріплюють відповідні права пацієнтів, порядок їхньої реалізації, захист і юридичну відповідальність за їхні порушення, також здійснюють контроль за дотриманням норм, закріплених у виданих ними нормативно-правових актах у рамках наданої їм законом компетенції.

В усіх інших випадках контроль за дотриманням правових норм, що стосуються прав пацієнтів, здійснюють правоохоронні органи, а відновленням порушених прав пацієнтів займаються судові органи відповідно до існуючого в Україні порядку.

Адміністрація установ охорони здоров’я і їхні посадові особи зобов’язані сприяти реалізації і захисту прав пацієнтів, дотримуючись норм і принципів цього закону, інших нормативних актів з питань прав пацієнтів в Україні.

Ніякі рішення органів виконавчої та представницької влади не повинні обмежувати права пацієнтів більше, ніж це передбачено законодавством України.

Стаття 19 Механізм здійснення захисту прав пацієнтів

Здійснення перерахованих у цьому законі прав пацієнтів забезпечується державним механізмом їхньої реалізації. Даний механізм закріплений чинним в Україні цивільним (господарським), адміністративним, трудовим, кримінальним законодавством.

Відповідальність за порушення прав пацієнтів настає в кожному конкретному випадку відповідно до чинного законодавства України. Це засвідчує, що будь-який пацієнт має право звернутися зі скаргою у встановленому законом порядку в орган охорони здоров’я чи до вищої посадової особи установи охорони здоров’я або безпосередньо в судові органи з позовом про відшкодування морального чи матеріального збитку, чи зі скаргою на дії посадових осіб лікувальної установи.

У випадках, коли пацієнт не в змозі скористатися наданими цим законом правами особисто, ці права можуть бути здійснені його законним представником чи опікуном, а в разі їх відсутності, лікувально-профілактична установа повинна здійснити заходи щодо реалізації прав пацієнта.

Посадові особи лікувальних установ, які порушили права пацієнта в ході надання йому медичної допомоги, несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства України. При здійсненні медичним працівником дій, що підпадають під кваліфікацію статей Кримінального кодексу України, вони несуть кримінальну відповідальність.

Органами державного контролю за дотриманням вимог даного Закону є органи державної влади і місцевого самоврядування в межах їхніх повноважень і повноважень відповідних посадових осіб, спеціалізовані державні органи у справах захисту прав і свобод людини і громадянина.

Органами суспільного контролю за дотриманням даного Закону є громадські організації та органи, політичні партії, державні і недержавні засоби масової інформації, спеціалізовані громадські організації у справах захисту прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 21 Громадський контроль за дотриманням прав пацієнтів. Права громадських об’єднань щодо захисту прав пацієнтів

Окрім державного контролю, в Україні здійснюється громадський контроль за дотриманням прав пацієнтів як споживачів медичних послуг.

Громадський контроль в Україні здійснюють недержавні громадські організації, рухи, об’єднання (політичні і неполітичні), засоби масової інформації, інші об’єднання громадян.

Громадські об’єднання реалізують захист прав пацієнта як самостійно, так і на основі угод з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, учасниками системи медичного обслуговування шляхом свого представництва у громадських, консультативних і наглядових радах, утворених в органах місцевого самоврядування й органах управління системою охорони здоров’я, а також іншими не забороненими законом способами.

Громадські об’єднання мають право подавати позови в суди, представляти інтереси пацієнта в суді та органах позасудового розгляду скарг і претензій пацієнта у спосіб, встановлений чинним законодавством.

Для виконання функцій громадського контролю громадські об’єднання громадян мають право одержувати необхідну інформацію, що стосується захисту прав пацієнтів, вносити в органи законодавчої і виконавчої влади, медичні установи пропозиції про заходи для поліпшення реалізації і захисту прав пацієнтів і підвищення якості медичних послуг.

Стаття 22 Відповідальність за порушення прав пацієнта

Особи, винні у порушенні прав пацієнта, визначених цим Законом, несуть відповідальність у випадках і в порядку, передбачених цивільним, адміністративним чи карним законодавством України. Шкода, заподіяна здоров’ю пацієнтів внаслідок порушення їхніх прав, підлягає відшкодуванню у спосіб, встановлений цивільним законодавством України.

Факт здійснення стосовно пацієнтів протиправних дій, що заподіяли шкоду їхньому здоров’ю, може бути визнаний у результаті досудового розгляду із залученням організацій з захисту прав пацієнтів, представників інших громадських організацій і професійних медичних асоціацій, страхових організацій і (чи) у судовому порядку.

Умови і порядок страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, що заподіяна здоров’ю пацієнта, а також порядок виплати компенсацій визначаються законодавством України.

« 1 2 » 3 « »